Heribert Fischer-Geising Stiftung

Stanovy

Stanovy

§ 1 Jméno, právní forma

 1. Nadace nese jméno „Heribert Fischer-Geising Stiftung“
 2. není zapsaná v obchodním rejstříku v poručenství Osterzgebirgsmuseums Schloss Lauenstein.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 2 Účel nadace

 1. Účelem této nadace je podpora umění a kultury, zejména získávání, uchovávání, dokumentace, studium a zprostředkovávání uměleckého díla Heriberta Fischer-Geisinga (1896-1984) Muzeem východních Krušných hor zámek Lauenstein (Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein). Jednotlivé cíle nemusí být plněny současně a rovnocenně.
 2. Smysl nadace je uskutečňován zejména pořizováním podrobné dokumentace, odbornému uchovávání a muzeální prezentaci a zprostředkovávání díla Heriberta Fischer-Geisinga, jakož i jeho publikování v kulturně-historickém kontextu.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 3 Společenská prospěšnost

 1. Nadace sleduje výhradně a bezprostředně společensky prospěšné cíle ve smyslu pasáže “Daňově zvýhodněné účely“ daňového zákona.
 2. Nadace je činná neziskově. V první řadě nesleduje vlastní hospodářské cíle. Prostředky nadace musí být používány pouze pro statutární účely. Zřizovatelé a jejich dědicové neobdrží žádné příspěvky z prostředků nadace.
 3. Nikdo nesmí být výdaji, které neslouží účelu nadace nebo neúměrně vysokými úhradami zvýhodněn.
 4. Nadace své úkoly plní sama nebo pomáhající osobou ve smyslu § 57 odst. 1 S. 2 AO pokud není činná cestou obstarávání prostředků podle § 58 č. 1 AO. Nadace může pro uskutečnění cílů nadace provozovat účelový provoz.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 4 Majetek nadace

 1. Nadace je vybavena majetkem ze zřejmých počátečních obchodních aktivit.
 2. Majetek nadace musí být ve svém základu zachován trvale a nezmenšeně. Výnosy z prodaného věcného majetku se musí jistě a výnosně investovat.
 3. Přerozdělení majetku je přípustné. Výnosy z přerozdělení smí být zcela nebo zčásti použity ke splnění účelu nadace.
 4. K majetku nadace přibývají podpory, které jsou k tomu určeny (dary). Nadace smí takové dary přijmout. Také smí k majetku nadace připojit dary bez určení účelu na základě závěti a rezervních fondů ve smyslu § 58 č. 7a AO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 5 Použití výnosů z majetku a darů

 1. Nadace plní své úkoly z výnosů majetku nadace a z darů, pokud tyto nejsou uřčeny k posílení majetku nadace. Z toho je vyňata tvorba rezervních fondů nebo přiřazení k majetku nadace podle § 58 č. 7 AO.
 2. Pro zachování hodnoty mohou být přidány, v rámci daňového práva přípustné, roční výnosy a jako inflační vyrovnání rezervního fondu nebo majetku nadace.
 3. Právní nárok třetích z poskytování kdykoliv odvolatelné podpory z nadace na základě těchto stanov nevzniká.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 6 Orgán nadace

Odpadá.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 7 Kuratorium

 1. Kuratorium má tři členy
 2. Stálí členové jsou dvě nadací jmenované osoby, jakož i zastoupení Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein. Předsedající kuratoria je určen zakladatelkou pro dobu její života. Poté kuratorium ze svého středu zvolí předsedu a jeho zástupce.
 3. Stálí členové mohou kooptovat až dva další členy (kooptovaní členové). Funkční období členů kuratoria je vždy 5 let. Totéž platí i předsednictví kuratoria. Opětná zvolení jsou přípustná. Při vystoupení kooptovaného člena kuratoria je nástupce jmenován ze zbývajících (stálých) členů.
 4. Kuratoriu by měly příslušet osoby, které mají zvláštní odbornou kompetenci a zkušenosti s ohledem na plnění účelu nadace. Člen by měl být zkušený ve finančních a hospodářských otázkách

________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 8 Úkoly kuratoria

 1. Kuratorium rozhoduje o zásadních strategických záležitostech, a zejména má dbát na to, aby účel nadace byl trvale a udržitelně plněn.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 9 Svolávání a usnášení kuratoria

 1. Usnesení kuratoria jsou zpravidla prováděna na zasedáních. Kuratorium je svoláváno předsedou kuratoria po projednání s Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein podle potřeby, nejméně však jednou ročně při uvedení programu a dodržení dvoutýdenní lhůty před zasedáním. Zasedání se dále svolává, pokud to vyžadují dva členové kuratoria.
 2. Pokud žádný člen kuratoria není proti, mohou usnesení být vytvořena i písemným oběžníkovým způsobem. Při písemném postupu platí lhůta k vyjádření 4 týdny od odeslání výzvy k hlasování.
 3. Kuratorium je usnášeníschopné, když po řádném svolání jsou přítomni nejméně 2 členové včetně předsedy nebo jeho zástupce. Chyby pozvání platí jako odstraněné, když všichni členové jsou přítomni a nikdo není proti.
 4. Kuratorium se usnáší prostou většinou odevzdaných hlasů, pokud stanovy neurčují jinak. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, náhradně místopředsedy.
 5. O zasedáních se vyhotovuje zápis, který je podepisován vedoucím zasedání a zapisovatelů. Dávají se všem členům kuratoria na vědomí.
 6. Usnesení, která se týkají účelu nadace nebo rozpuštění nadace, mohou být pojata pouze na zasedáních. Vyžadují souhlas Osterzgebirgsmuseums Schloss Lauenstein.
 7. Usnesení o změnách stanov vyžadují souhlas Osterzgebirgsmuseums Schloss Lauenstein.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 10 Svěřenecká správa

 1. Osterzebirgsmuseum spravuje majetek nadace odděleně od svého majetku. Přiděluje nadační prostředky a zpracovává podporující opatření (podle zadání kuratoria a svěřeneckého správce).
 2. Osterzebirgsmuseum podává kuratoriu ke 31.12. každého roku zprávu, která na základě ověřeného prokázání majetku vysvětluje investice, jakož i použití prostředků. V rámci veřejného podání zprávy se stará i o přiměřenou publicitu aktivit nadace.
 3. Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein zatěžuje nadaci za své správní služby paušálními náklady.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 11 Přizpůsobení nadace změněným okolnostem a řešení

 1. Pokud se okolnosti změní natolik, že trvalé a udržitelné splnění nadačního účelu Osterzgebirgsmuseums Schloss Lauenstein a kuratoria nadále nemůže být považováno za smysluplné, mohou oba společně dohodnout nový nadační účel.
 2. Rozhodnutí vyžaduje souhlas všech členů kuratoria. Nový účel nadace musí být charitativní a týkat se kulturní historie.
 3. Osterzgebirgsmuseums a kuratorium mohou společně rozhodnout o rozpuštění nadace, pokud okolnosti dál nedovolí účel nadace trvale a udržitelně plnit.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 12 Zabavení majetku

Při rozpuštění nebo zrušení subjektu nebo při zrušení daňově zvýhodněných účelů připadá majetek subjektu

 1. Městu Altenberg jako zřizovateli Osterzgebirgsmuseums Schloss Lauenstein, které jej musí bezprostředně a výhradně použít pro společensky prospěšné, kulturní účely.
 2. na právnickou osobu veřejného práva nebo na jiný daňově zvýhodněný subjekt za účelem použití dalšího zachování dědictví Heriberta Fischer-Geisinga.

Lauenstein/Geising, 10.09.2014

Auf unserer Webseite werden Cookies gemäß unserer Datenschutzerklärung verwendet. Wenn Sie weiter auf diesen Seiten surfen, erklären Sie sich damit einverstanden. Einverstanden